keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Kaikista aktiivisimmat liikkujat käyttävät 25 % työnantajan liikuntaedusta


Ihmisten liikunta-aktiivisuuden yhteydessä on jo vuosikymmeniä keskusteltu työpaikkaliikuntaan osallistumisesta. Viimeksi asia nousi esiin Työterveyspäivillä tänään (22.10.2014). Yleinen – jo totuudeksi muuttunut – lausahdus on ”aktiivisin 20 % käyttää 80 % työnantajan liikuntaedusta”. Tämä on perustunut alun perin varmaankin tuohon perinteiseen 20 % / 80 % jaotteluun – mitään faktapohjaahan tuolle ei ole koskaan esitetty. Tällä perusteella on kuitenkin vähätelty tämän ”työpaikkaliikunnan” merkitystä – eihän se kannata, kun rahat menevät jo valmiiksi aktiivisille. No, minulla on ollut kahdessakin vaiheessa mahdollisuus kerätä kohtuullisen suuret aineistot tämän ilmiön osalta – ja nyt esitän maailmanensi-illan näistä tuloksista.

Tein Guy Ahosen ja Karl-Erik Sveibyn ohjauksessa väitöskirjan Hankenilla vuosina 200-2006 ja sen esitutkimusaineistoksi keräsin vuosina 1998-2006 31 organisaatiosta n. 14000 henkilön kyselyvastaukset. Vuosina 2007 ja 2008 jatkoin näitä kyselyitä ja näin yhdistettynä tätä Kuntoliikuntaliiton aikana keräämäni aineisto oli n. 18700 henkilöä. Tämän jälkeen, vuosina 2009-2011 toteutimme Excenta Oy:ssä Hyvinvointikartoitusta, jossa kysyttiin ihmisiltä aikaisemman aineiston tapaa liikuntakäyttäytymistä vapaa-ajan liikunnan, työmatkaliikunnan ja työpaikkaliikunnan osalta. Tästä aineistosta tein vuonna 2011 yhteenvedon, kun kyselyjä oli kertynyt hieman vajaalta 10000 henkilöltä. Aineistot olivat siis suuria, keskisuurista ja suurista organisaatioista kerättyjä. Kaikki organisaatiot tukiovat henkilöstön liikuntaa, niin kuin tekee reilu 90 % kaikista työnantajista.

Vuonna 2006, silloisen kansainvälisen konsensusmääritelmän mukaan, jaoteltiin ihmiset neljään liikunta-aktiivisuusluokkaan. Kuva 1 esittää näiden luokkien jakaumat vuosien 1998-2008 ja 2009-2011 aineistoissa.

Kuva 1. Liikunta-aktiivisuusryhmien jakaumat vuosina 1998-2008 kerätyn väitöskirja-aineiston ja Excentassa vuosina 2009-11 kerätyn aineiston mukaan.
 
Kuvan 1 esittämät jakaumat ovat hyvin samanlaisia, aktiivisimpaan kuntoliikkujien ryhmään kuului 15 % ihmisistä. Vastaavasti terveysliikkujia oli 26 % ja liikuntapassiiveja 21-23 %. Suurin ryhmä (37-38 %) oli ”aktiivisen elämäntavan ryhmä, jossa liikuntaa harrastetaan jonkin verran mutta yleensä varsin matalalla teholla.

Kuvassa 2 edetään tuloksissa seuraavaan vaiheeseen, eri ryhmiin kuuluvien ihmisten aktiivisuuteen työpaikkaliikunnassa. Kuten kuva 2 osoittaa, ovat kuntoliikkujat aktiivisimpia työpaikkaliikunnassa, heistä uusimman aineiston mukaan 53 % hyödyntää työnantajan liikuntatukea. Mutta huomionarvoista on se, että vastaava prosentti on terveysliikkujilla 45 %, aktiivisen elämäntavan ryhmässä 41 % ja liikuntapassiiveillakin 33 %. Mainittakoon, että liikuntapassiiviksi päätyi ihminen joka harrastaa liikuntaa korkeintaan 1,5 kertaa viikossa. Lisäksi kuva 2 esittää työpaikkaliikunnan trendin, maksujärjestelmien kehittyminen ja liikuntapalvelujen monipuolistuminen on lisännyt osallistumista kaikissa, eritoten vähemmän liikuntaa harrastavissa kohderyhmissä.


Kuva 2. Työpaikkaliikuntaan osallistuvien osuudet eri liikunta-aktiivisuusryhmissä vuosina 1998-2008 kerätyn väitöskirja-aineiston ja Excentassa vuosina 2009-11 kerätyn aineiston mukaan.

Kuvasta 2 voidaan jatkaa analyysiä varsinaiseen aiheeseen – ketkä käyttävät työnantajien liikuntatuen. Kuvien 1 ja 2 tulokset vedetään yhteen kuvassa 3, jossa esitetään työpaikkaliikkujien jakaantuminen eri liikunta-aktiivisuusryhmien kesken kahdessa aineistossa. Kuva 3 osoittaa, että kaikista työpaikkaliikkujista n. 20 % on kuntoliikkujia ja suurin työpaikkaliikkujien ryhmä on aktiivisen elämäntavan ryhmään kuuluvat.
 

Kuva 3. Työpaikkaliikkujien jakaantuminen eri liikunta-aktiivisuusryhmiin kuuluvien kesken vuosina 1998-2008 kerätyn väitöskirja-aineiston ja Excentassa vuosina 2009-11 kerätyn aineiston mukaan.
Kuvan 3 tuloksia tulee täydentää työpaikkaliikunnan käyttöaktiivisuuden mukaan. Vuosien 1998-2008 aineistossa kysyttiin tätä erikseen ja tulosten mukaan kuntoliikkujat harrastivat liikuntaa työnantajan tuella keskimäärin 2,3 kertaa viikossa, kun luku terveysliikkujilla oli 1,9, aktiivisen elämäntavan ryhmässä 1,6 ja liikuntapassiiveillakin 0,8 kertaa viikossa. Kun tämä aktiivisuus otetaan huomioon, käyttävät kuntoliikkujat 25 % työnantajan liikuntatuesta – eikä suinkaan 80 %:ia kuten blogin alussa siteerattu ”vanha totuus” väitti.
Myytti on siis murrettu, mutta ei se vielä riitä! Kuvan 3 tuloksien tulkinta antaa selkeitä haasteita työnantajille ja liikuntapalvelutuottajille. Lähes joka viides työpaikkaliikuntaa harrastava on liikuntapassiivi – hän siis liikkuu alle 1,5 kertaa viikossa. Osa tästä liikunnasta, aika harvakseltaan, harrastetaan työnantajan tuella. Nämä ihmiset ovat siis mukana työpaikkaliikunnassa – heidän aktiivisuuttaan vain tulee tukea ja sen kautta lisätä. Liikuntapassiivien lisäksi suurin työpaikkaliikuntaa harrastava ryhmä on aktiivisen elämäntavan ihmiset – heitäkin voitaisiin kannustaa, vähän lisää tehokkuutta, vähän lisää aktiivisuutta!
Summasummarum. Työantajan liikuntatuki on henkilöstöetu, jota käyttää kiitettävän suuri osa henkilöstöä. Väitöskirjani mukaan tällä työpaikkaliikunnalla oli positiivinen vaikutus työkykyyn - tulkintani mukaan se aiheutui liikunnan kuormituksesta ja työpaikkaliikunnan osin sosiaalisesta luonteesta. Vielä suurempi hyöty työpaikkaliikunnasta on yrityksen rakennepääomalle - silloin työpaikkaliikuntaa pitää toteuttaa ohjelmana, jossa kampanjat, aktivointi ja liikuntatapahtumat toistuvat syklisesti vuosien varrella.
Lopuksi haluan yhdistää työpaikkaliikuntakeskustelun Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa -tutkimussarjaan. Kuva 4 osoittaa, että työpaikkaliikunta tulee toteutetuksi hyvin, kun koko strategista hyvinvointia johdetaan hyvin - tämä pitää paikkansa moneen muuhunkin osa-alueeseen.
Kuva 4. Työpaikkaliikunnan toteuttamisen arvioiden keskiarvot strategisen hyvinvoinnin johtamisen tasoluokissa - yhteenveto vuosien 2009-2014 aineistosta. 
 
 
Liikunta-aktiivisuusryhmien määritelmät – ja paljon muutakin faktaa löytyy väitöskirjastani oheisen linkin kautta. Liikunta-aktiivisuusryhmien määritelmät sivulla 55 – ja työpaikkaliikunnan kokonaishyötyjen yhteenveto sivulta 214. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti