tiistai 14. lokakuuta 2014

Mittaa - "and you manage"


What you measure, you manage” ja toisinpäin sanottuna ”If you can’t measure it, you can’t manage it” ovat johtamisen vanhoja, minun tulkintani mukaan varsin yksimielisesti hyväksyttyjä perusteita. Mittaaminen selvittää muutosta, joko positiivista tai negatiivista. Mittaaminen on siten organisaatiotason oppimisen tärkeä väline.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa –tutkimussarjassa olemme kartoittaneet mittareiden käyttöä kaksiosaisella kysymyksellä. Ensin on kysytty käytetäänkö mittareita vai ei, ja jos vastaus on ”kyllä”, toisessa kysymyksessä on pyydetty kirjoittamaan käytetyt mittarit. Näin saadut mittarit (esim. sairauspoissaolot, tapaturmataajuus, työtyytyväisyystutkimus, hyvinvointikartoitus) on luokiteltu 10 ryhmään.

Mittareita on vuosittain ilmoittanut käyttäneensä 47 - 59 % organisaatioista. Kokoluokittain mittareita käyttäneiden osuudet olivat vuosina 2009-14 keskimäärin kuvan 1 mukaan pienten yritysten n. 25 %:sta isojen organisaatioiden n. 80 %:iin.
Kuva 1. Strategisen hyvinvoinnin mittareiden yleisyys eri kokoluokkien organisaatioissa vuosina 2009-14.
 
Organisaation koko selittää siis hyvin paljon mittareiden käyttöä. Mikroyrityksissä mittareiden käyttö on jopa turhaa, kun henkilöstökatsauksen voi tehdä joka päivä yhteisen kahvihetken yhteydessä. Voisihan siitäkin tosin jotain muistiin laittaa – eli mittaroida. Keskisuurista organisaatioista reilu puolet käyttää mittareita strategisen hyvinvoinnin johtamisessa – se on ehdottomasti liian vähän. Samoin suurten organisaatioiden keskiarvoa 77 % tulisi olla 100 %! Tämän vuoden 89 % on jo hyväksyttävä miinus. Kun tarkastellaan muutoksia viiden vuoden ajalta (2009-14), ovat pienet organisaatiot aktivoituneet tasaisemmin – mittareita käyttävien osuus on noussut 21 %:sta 26 %:iin. Keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa on ollut laskuvaihe 2009:stä 2012:ta, jonka jälkeen tänä vuonna luku on noussut selvästi.
Eri toimialoilla mittareiden käyttö vaihtelee hyvin paljon. Aktiivisin tässä suhteessa on valtiotyönantaja (86 %) ja passiivisin rakentaminen (31 %), muilla toimialoilla noin puolet organisaatioista käyttää mittareita. Vuosittainen tarkastelu osoittaa, että mittareiden käyttö on lisääntynyt eniten rakentamisen sekä logistiikan ja kuljetuksen toimialoilla.
 
 
 
Kuva 2. Strategisen hyvinvoinnin mittareiden yleisyys eri toimialojen organisaatioissa vuosien 2009-14 keskiarvona
Tutkimuksessa vastaajien kirjaamat mittarit luokiteltiin siis kymmeneen luokkaan. Näistä yleisin – eli siis käytetyin mittari oli sairauspoissaolo-%, tai sairauspoissaolojen muu seuranta. Toiseksi yleisin mittari oli henkilöstötutkimus, johon tässä tarkastelussa liitettiin osaamisen ja työn/työolojen mittarit. Näin saatiin kaksi ylivoimaisesti yleisintä mittarikokonaisuutta: sairauspoissaolot ja henkilöstötutkimus. Koko viiden vuoden aineistossa kaikista organisaatioista 33 % käytti sairauspoissaolo-%:a ja 37 % henkilöstötutkimusta. Kuva 3. esittää näiden mittareiden yleisyyden eri toimialoilla ja kokoluokissa vuosien 2009-14 koko aineistossa.
Kuva 3. Sairauspoissaolojen (SPO) ja henkilöstötutkimuksen (HT) yleisyys eri toimialojen organisaatioissa vuosina 2009-14 keskimäärin.
Kuva 3. osoittaa, että aktiivisinta mittaus on henkilöstötutkimuksessa valtiotyönantajalla – 75 % organisaatioista toteuttaa henkilöstötutkimuksen vuosittain. Toinen havainto on, että tuon 75 %:n jälkeen kaikilla toimialoilla noin kolmannes organisaatioista seuraa sairauspoissaoloja ja tekee henkilöstötutkimuksen vuosittain. Passiivisin toimiala on rakentaminen, jonka luvut ovat 21 ja 23 %.
Organisaation henkilöstömäärän mukaan sairauspoissaolomittarin ja henkilöstötutkimuksen hyödyntäminen vaihtelee selvästi – pienet eivät hyödynnä ja suurista 60 % hyödyntää. Kuten jo aikaisemmin todettiin, näiden isojen (ja miksei keskisuurtenkin) organisaatioiden luku pitäisi olla 100 %!
Mittaamisen dilemma on mielenkiintoinen. Toisaalta muutokset ja niistä oppiminen edellyttävät mittaamista, toisaalta turhaa mittaamista tulee välttää. On selvä, että jokainen organisaatio luo oman toimintatavan strategisen hyvinvoinnin mittaamisessa. Toisaalta on myös itsestään selvä, että ilman numeraalista faktaa toiminnan vaikuttavuutta ei voida analysoida. Ja vaikuttavuus on juuri se iso tekijä, joka pitkällä tähtäimellä voisi opettaa meitä tekemään oikeita toimintoja oikeaan aikaan. Toivon kaikille mittaajille viisautta oikeiden mittareiden valjastamisessa ja malttia ja sitkeyttä mittaustulosten keruussa.
 
 
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti